2018-02-15

Linköping – Intuitive Aerial AB levererar ett NEWTON system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas av en betydande tv-aktör i regionen.

Bolaget har fått en order värd 425.000 kr från Great Location Devices, Shumba Pty Ltd –  ett tjänsteföretag baserat strax utanför Sydney, Australien. Tjänsteföretaget kontaktade Intuitive Aerial på inrådan av det nationella tv/broadcast-aktören NEP Australia som efterfrågar produkten NEWTON för användning i egna produktioner.

– Oceanien är inget område vi idag aktivt bearbetar, ...

Läs mer

2018-01-24

First North har godkänt Intuitive Aerials ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission med överteckningsemission (”Erbjudandet”) i december 2017. Första handelsdag blir 30 januari 2018.

Teckningsoptioner TO 4
Det finns 12 524 527 teckningsoptioner TO 4. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 – 15 juni 2018.

Lösenkursen för TO 4 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under ...

Läs mer

2017-12-13

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 12,0 miljoner kronor har övertecknats. Sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 16,1 mkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 134 procent. Av beloppet har cirka 8,7 mkr (73 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 7,4 mkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 330 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen om 12,0 mkr och Övertecknings-emissionen om 3,0 mkr, totalt 15,0 mkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats kan hela Överteckningsemissionen ...

Läs mer

2017-12-04

Linköping – Intuitive Aerial AB lanserar idag en företagsfilm som belyser bolagets unika position på en växande världsmarknad.

Intuitive Aerials produkter används dagligen för att skapa spektakulärt bildmaterial inom både live TV- och film. Under 5 minuter får vi följa VD Robin Kahlbom som berättar om bolagets strategi, fokusområden och framtida möjligheter med nya produkter och strategiska partners.

Filmen innehåller ny information gällande marknadsstorleken som är baserad på en nyligen publicerad rapport från Oristep Market Reserach.

– Enligt rapporten uppskattas den globala ...

Läs mer

2017-11-28

Styrelsen i Intuitive Aerial AB meddelar att Helena Sandermark, VD Visual act Scandinavia AB, tillträder som adjungerad ledamot i bolagets styrelse per den 18 december 2017.

Helena Sandermark har omfattande erfarenhet från mediaindustrin med ledande befattningar och styrelseuppdrag. Under perioden 2001-2007 var hon VD för Nordisk Film Post Production, Nordens ledande mediabolag. Nordisk Film skapar och distribuerar stora succéfilmer som till exempel den Oscarsnominerade ”Land of Mine” och TV-serier som BECK. Därefter tillträdde hon som VD för Dagsljus AB som är ...

Läs mer

2017-11-22

Intuitive Aerial AB (publ) får sin tionde order av ett NEWTON-system i Skandinavien och uppnår därmed en strategiskt viktig milstolpe.

Intuitive Aerial lanserade den nya produkten NEWTON under slutet av 2015. Ett av bolagets långsiktiga strategiska mål är att bli europeiskt marknadsledande inom avancerade gyro-stabiliserade kamerahuvuden. Att vara representerade hos minst tio centrala film och TV-bolag på den skandinaviska marknaden sattes upp som en strategiskt viktig milstolpe att uppnå.

– På den skandinaviska hemmamarknaden gynnas vi både av nära samarbeten med ...

Läs mer

2017-11-21

Intuitive Aerial AB (publ) har erhållit en kompletterande order på två NEWTON-system från ett ungerskt bolag, som i och med detta lagt beställningar för motsvarande 1,1 MSEK sedan slutet av september.

Som en följd av branschmässan IBC i Amsterdam, sålde och levererade Intuitive Aerial ett NEWTON-system till det ungerska film- och tv-bolaget Special Grip Hungary Kft under slutet av september månad. Efter utvärdering hos kunden och en lyckad introduktion på den ungerska marknaden erhåller nu Intuitive Aerial en kompletterande order från kunden ...

Läs mer

2017-11-17

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Finansiell information per 30 september 2017
Prospektet innehåller viss finansiell information som Intuitive Aerial inte tidigare har offentliggjort. Informationen avser eget kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 september 2017 enligt nedan.

Läs mer

2017-11-13

Extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, måndagen den 13 november 2017, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

  1. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning, från den 11 oktober 2017.
  2. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till företrädesemission, från den 11 oktober 2017.
  3. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till nyemission (överteckningsemission), från den 11 oktober 2017.

 För styrelsen fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på ...

Läs mer

2017-11-03

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden juli-september 2017.

Perioden juli-september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 2 064 tkr (2 817 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -1 586 tkr (-935 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -1 631 tkr (- 992 tkr)
  • Antal aktier vid periodens slut: 10 024 527 (6 539 031)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,16 kr (-0,15kr)

Perioden januari-september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 4 865 tkr (7 832 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -6 ...
Läs mer
Page 5 of 10 «...34567...»