2018-10-08

Ledning och anställda i Intuitive Aerial fulltecknar sina andelar av incitamentsprogrammet ”Teckningsoption serie 2018/2021” (TO 6), totalt 1 800 000 teckningsoptioner.

Vid Bolagets årsstämma den 14 juni 2018 beslutades att genom incitamentsprogram TO 6 emittera maximalt 2 800 000 teckningsoptioner till Bolagets anställda, ledning och styrelse. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed ...

Läs mer

2018-08-30

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, med säte i Linköping, avger härmed följande halvårsrapport för perioden januari – juni 2018.

Perioden januari – juni 2018 

  • Nettoomsättningen uppgick till: 3 286 (2 801) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till: -4 471 (-4 966) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till: -4 275 (-5 238) kSEK
  • Resultat per registrerad aktie uppgick till: -0,12 (-0,52) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning (TO 4): -0,09 SEK

Väsentliga händelser under perioden

Februari

» 15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat ...

Läs mer

2018-07-10

Intuitive Aerial levererar två NEWTON-system till sin första ryska kund. Ordern är resultatet av en upphandling med den ryska sportkanalen Match TV som slutkund.

Bolaget har fått en order värd 820 TSEK. Ordern är resultatet av en upphandling i Ryssland där deltagande har skett genom en rysk aktör som offererat Intuitive Aerials system – NEWTON S. Slutkund för upphandlingen är den ryska sportkanalen Match TV.

– “Det är alltid glädjande att få leverera NEWTON-system till nya regioner. Nya ...

Läs mer

2018-07-03

Bolaget har fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed på aktiemarknaden. Styrelsen har därför beslutat att avstå från teckning i det antagna programmet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både ...

Läs mer

2018-06-21

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 4 avslutades den 15 juni 2018. Totalt har 11 404 392 teckningsoptioner TO 4 utnyttjats (cirka 91,1 procent av samtliga TO 4), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförs cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills emissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas till mitten av juli 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial att ha 46 477 973 aktier emitterade. Aktiekapitalet ...

Läs mer

2018-06-14

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, torsdagen den 14 juni 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

– Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

– Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

– Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett ...

Läs mer

2018-06-13

Onsdagen den 13 juni 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 juni – 15 juni 2018 till lösenkursen 0,30 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 4 som inte utnyttjats eller sålts på First North senast onsdagen den 13 ...

Läs mer

2018-06-01

Intuitive Aerial AB (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget”) genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 4. Lösenperioden äger rum 1 juni – 15 juni 2018.

En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 4 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period ...

Läs mer

2018-05-31

Valberedningen i Intuitive Aerial (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) har i samarbete med Bolagets ledning och rekryteringsföretaget Finnveden Executive tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 14 juni 2018.

Till styrelse förslås Helena Sandermark (omval), Pelle Hjortblad (nyval), Henrik Stangel (nyval) och Magnus Sundelin (nyval). Dessutom föreslås Oscar Öberg adjungeras till styrelsen med målet att i framtiden väljas in som ordinarie ledamot. Pelle Hjortblad föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Förslaget stöds av 15,35% av bolagets röster.

 

Presentation av de nya kandidaterna

Pelle Hjortblad (f 1955) ...

Läs mer

2018-05-25

Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 juni – 15 juni 2018.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 4 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundad neråt ...

Läs mer
Page 3 of 10 12345...»