2018-12-20

Ökningen av aktiekapitalet genom Intuitive Aerial TO 5 är nu registrerad hos Bolagsverket. Växling av de nyemitterade aktierna från Intuitive Aerial IA till ordinarie Intuitive Aerial-aktier kommer ske 4 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med ...

Läs mer

2018-11-26

Intuitive Aerial har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam till ett värde av 1,4 MSEK. Ordern innefattar Intuitive Aerials senaste version ur NEWTON-produktserien – NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske i december.

I september 2017 meddelade Intuitive Aerial att SpiderCam valt bolaget som teknikleverantör till deras produktsatsning SpiderCam Light. Ordern var en fortsättning på det samarbete som inletts mellan bolagen. Samarbetet förväntas leda till ytterligare beställningar framöver.

Om Spidercam®

Spidercam® är en av världens ledande tjänsteleverantörer av 3D-vajersystem, med kontor ...

Läs mer

2018-11-22

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 5 avslutades den 15 november 2018. Totalt har 11 083 962 teckningsoptioner TO 5 utnyttjats (cirka 88,5 procent av samtliga TO 5), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförts cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av december 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial ha 57 561 935 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 361 ...

Läs mer

2018-11-13

Idag, tisdagen den 13 november 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 november – 15 november 2018 till lösenkursen 0,30 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 5 som inte utnyttjas eller säljs på First North senast idag, tisdagen den 13 november ...

Läs mer

2018-11-01

Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 5. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 5 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo ...

Läs mer

2018-10-30

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden juli – september 2018.

Perioden juli – september 2018

 • Nettoomsättning: 3 294 (2 064) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 116 (-1 203) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -142 (-1 586) kSEK
 • Resultat efter skatt: -220 (-1 631) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 46 477 973 (10 024 527)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,005 (-0,16) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

Juli

» 10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTON-system till sin första ryska kund.

Augusti

» 28 augusti genomför Intuitive Aerial ...

Läs mer

2018-10-25

Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 5 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundad neråt ...

Läs mer

2018-10-23

Intuitive Aerial AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2018. Nytt datum för publicering av kvartalsredogörelsen är den 30 oktober 2018, istället för det tidigare aviserade datumet den 22 november 2018.

Anledningen till tidigareläggandet är att ge teckningsoptionsinnehavare ett bättre underlag inför lösenperioden av bolagets teckningsoption TO5. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett ...

Läs mer

2018-10-08

Ledning och anställda i Intuitive Aerial fulltecknar sina andelar av incitamentsprogrammet ”Teckningsoption serie 2018/2021” (TO 6), totalt 1 800 000 teckningsoptioner.

Vid Bolagets årsstämma den 14 juni 2018 beslutades att genom incitamentsprogram TO 6 emittera maximalt 2 800 000 teckningsoptioner till Bolagets anställda, ledning och styrelse. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed ...

Läs mer

2018-08-30

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, med säte i Linköping, avger härmed följande halvårsrapport för perioden januari – juni 2018.

Perioden januari – juni 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till: 3 286 (2 801) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till: -4 471 (-4 966) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till: -4 275 (-5 238) kSEK
 • Resultat per registrerad aktie uppgick till: -0,12 (-0,52) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning (TO 4): -0,09 SEK

Väsentliga händelser under perioden

Februari

» 15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat ...

Läs mer
Page 2 of 9 12345...»