2019-08-13

Intuitive Aerial har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK. Ordern innefattar Intuitive Aerials senaste version ur NEWTON-produktserien – NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske i augusti månad.

I september 2017 meddelade Intuitive Aerial att Spidercam valt bolaget som teknikleverantör till deras produktsatsning Spidercam Light. Ordern var en fortsättning på det samarbete som inletts mellan bolagen. Samarbetet förväntas leda till ytterligare beställningar framöver.

Om Spidercam®

Spidercam® är en av världens ledande tjänsteleverantörer av 3D-vajersystem, med kontor i ...

Läs mer

2019-05-28

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, tisdagen den 28 maj 2019, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

– Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

– Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och ingen suppleant.

– Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett komma fem (1,5) ...

Läs mer

2019-04-30

 Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden januari – mars 2019. 

 

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – MARS 2019 

 • Nettoomsättning: 3 370 (1 567)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -739 (-1 996)kSEK
 • Resultat efter skatt: -987 (-2 272)kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,02 (-0,06) SEK

Läs mer

2019-04-29

Intuitive Aerial har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK. Ordern innefattar Intuitive Aerials senaste version ur NEWTON-produktserien – NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske i maj månad.

I september 2017 meddelade Intuitive Aerial att Spidercam valt bolaget som teknikleverantör till deras produktsatsning Spidercam Light. Ordern var en fortsättning på det samarbete som inletts mellan bolagen. Samarbetet förväntas leda till ytterligare beställningar framöver.

Om Spidercam®

Spidercam® är en av världens ledande tjänsteleverantörer av 3D-vajersystem, med ...

Läs mer

2019-04-26

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 22 maj 2019.
 • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen den 24 maj 2019 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 1. via e-post till: 
Läs mer

2019-04-25

Till årsstämman 2019 föreslås stämman att besluta om namnbyte (byte av firma) för bolaget från Intuitive Aerial till Newton Nordic. Det nya namnet ersätter det ursprungliga varumärket, Intuitive Aerial. Detta dels på grund av att bolaget inte längre tillverkar och säljer kamerahelikoptrar, dels på grund av att bolaget på senare år byggt sin positionering kring räls-, kran- och vajerburen kamerastabilisering under produktnamnet Newton. Newton-produkten har fått ett genomslag som bedöms ha potential att i framtiden bära hela bolaget och dess ...

Läs mer

2019-04-25

Valberedningen i Intuitive Aerial har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2019.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Oscar Öberg som varit adjungerad till styrelsen sedan årsstämman 2018. Omval föreslås av styrelseledamöterna Pelle Hjortblad, Henrik Stangel och Magnus Sundelin. Den nuvarande styrelseledamoten Helena Sandermark har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Pelle Hjortblad.

Presentation av styrelseledamöterna finns på Intuitive Aerials hemsida, www.intuitiveaerial.com. Presentation av nyvalskandidaten Oscar Öberg följer nedan:

Oscar Öberg (f 1978) är ...

Läs mer

2019-04-24

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 24 april 2019.

Läs årsredovisningen för 2018 i sin helhet via följande länk: Årsredovisning 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig ...

Läs mer

2019-02-28

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari – december 2018.

 

Perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättning: 10 083 (5 943) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -4 691 (-9 803) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -6 092 (-11 732) kSEK
 • Resultat efter skatt: -6 025 (-12 440) kSEK
 • Resultat efter skatt per aktie -0,10 (-0,35) SEK

Perioden oktober – december 2018

 • Nettoomsättning: 3 505 (1 077) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -753 (-4 359) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 480 (-5 ...
Läs mer

2019-02-28

Styrelsen i Intuitive Aerial har beslutat att avsluta Bolagets kommersiella drönarverksamhet för att fullt ut fokusera verksamheten på NEWTON-produktserien. Intuitive Aerial kommer fortsatt att erbjuda teknisk support och underhåll av drönaren AERIGON för redan befintliga kunder. Avslutandet av drönarverksamheten medför avskrivningar om 0,6 MSEK som påverkar resultatet för 2018.

“Detta är ett naturligt steg för bolaget. Efter strategiskiftet i början av 2017 med satsning på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON har verksamheten renodlats och genomgått en gradvis utfasning av drönarverksamheten. Under 2018 ...

Läs mer
Page 1 of 10 12345...»