2017-11-17

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Finansiell information per 30 september 2017
Prospektet innehåller viss finansiell information som Intuitive Aerial inte tidigare har offentliggjort. Informationen avser eget kapital, skulder och nettoskuldsättning per den 30 september 2017 enligt nedan.

Läs mer

2017-11-13

Extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, måndagen den 13 november 2017, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

  1. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning, från den 11 oktober 2017.
  2. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till företrädesemission, från den 11 oktober 2017.
  3. Stämman beslutade med erforderlig majoritet godkänna styrelsens förslag till nyemission (överteckningsemission), från den 11 oktober 2017.

 För styrelsen fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på ...

Läs mer

2017-11-03

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden juli-september 2017.

Perioden juli-september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 2 064 tkr (2 817 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -1 586 tkr (-935 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -1 631 tkr (- 992 tkr)
  • Antal aktier vid periodens slut: 10 024 527 (6 539 031)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,16 kr (-0,15kr)

Perioden januari-september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 4 865 tkr (7 832 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -6 ...
Läs mer

2017-10-12

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2017 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast tisdagen den 7 november 2017.

– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen den 10 november 2017 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a) via e-post ...

Läs mer

2017-10-12

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse eller ...

Läs mer

2017-09-27

Intuitive Aerial AB (publ) har nyligen varit utställare på IBC (International Broadcasting Convention), som ägde rum 14-19 september i Amsterdam, Nederländerna. Syftet med deltagandet var främst att marknadsföra och sälja NEWTON samt utveckla nätverk av strategiska samarbetspartners.

Intuitive Aerial ställde ut i delad monter tillsammans med de svenska bolagen Flowcine och Easyrig, vilken var vältrafikerad med hundratals besökare under mässans samtliga dagar. I montern hade besökarna möjlighet att testa och utvärdera prestandan i produkterna NEWTON S och NEWTON C på ...

Läs mer

2017-09-27

Under IBC (International Broadcasting Convention) som hölls i Amsterdam den 14-19 september, offentliggjorde en av världens ledande vajerkamerakoncerner, Spidercam, att bolaget valt Intuitive Aerial som leverantör av gyro-stabiliseringsteknik till sin senaste produktsatsning, SpiderCam Light.

Spidercam grundades år 2000 och är idag en av världens ledande tjänsteleverantörer av 3D- vajersystem, inom mediabranschen vanligtvis benämnda under samma namn som företaget. Spidercam-systemen gör det möjligt för film- och TV-kameror att förflyttas både vertikalt och horisontellt över ett förutbestämt område, vanligtvis spelplanen för ett sportevenemang ...

Läs mer

2017-09-27

I pressmeddelande från 11 september 2017 skrev Intuitive Aerial att Bolaget planerade ansöka om en senareläggning av lösenperioden för teckningsoptionen TO 3 med minst 12 månader.

För att en senareläggning ska godkännas måste Bolaget inhämta intyg från Aktiemarknadsnämnden om att senareläggningen ska anses vara förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Bolaget har haft sonderande konsultationer med representanter från Aktiemarknadsnämnden. De inledande diskussionerna har indikerat att det långt ifrån är säkert att en formell framställan till Aktiemarknadsnämnden om att senarelägga lösenperioden för ...

Läs mer

2017-09-11

Med anledning av att frågor framförts av aktieägare efter halvårsrapporten lämnar Intuitive Aerial här en statusuppdatering avseende nuläge och bakgrund till behov av kapitalanskaffning under hösten.

Försäljningsutvecklingen under våren 2017
Intuitive Aerial har under andra kvartalet haft en sämre försäljning än budgeterat och därmed har också resultatet blivit sämre än budgeterat. Flera orsaker finns till detta:

Bolaget har hittills haft begränsade försäljningsresurser, i stort sett bestående av endast vd. Under andra kvartalet har mycket tid fått läggas på andra saker än ...

Läs mer

2017-08-31

Intuitive Aerial AB lämnar ett förtydligande gällande den information som delgavs i halvårsrapporten gällande möjlig kapitalanskaffning under hösten.

I samband med Intuitive Aerials halvårsrapport informerades att bolaget bedömer att ytterligare rörelsekapital kommer att behöva tillföras under senare delen av 2017. Bolaget planerar för en företrädesemission under perioden november-december i år och har, för att säkerställa finansieringen av verksamheten, arrangerat med en bryggfinansiering om högst 2 MSEK att utnyttjas vid behov. Bolagets bedömning är dock att bryggfinansieringen inte skall behöva utnyttjas.

Mer information om den planerade företrädesemissionen och bolagets ...

Läs mer
Page 1 of 10 12345...»