2018-11-14

Den 10 oktober 2018 meddelade Intuitive Aerial att försäljningsarbetet av den nya produkten NEWTON S2 4K inletts och att de första systemen planeras vara redo för leverans under november 2018. Den första leveransen av NEWTON S2 4K har nu genomförts enligt utsatt tidplan. Leveransen görs till kunden och samarbetspartnern SpiderCam och innefattar ett system.

– Leveransen innebär att vår produkt nu finns på plats och används vid livesändningar i 4K. Under de senaste månaderna har vi märkt av en tilltagande efterfrågan ...

Läs mer

2018-11-13

Idag, tisdagen den 13 november 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 november – 15 november 2018 till lösenkursen 0,30 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 5 som inte utnyttjas eller säljs på First North senast idag, tisdagen den 13 november ...

Läs mer

2018-11-01

Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 5. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 5 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo ...

Läs mer

2018-10-30

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden juli – september 2018.

Perioden juli – september 2018

 • Nettoomsättning: 3 294 (2 064) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 116 (-1 203) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -142 (-1 586) kSEK
 • Resultat efter skatt: -220 (-1 631) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 46 477 973 (10 024 527)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,005 (-0,16) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

Juli

» 10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTON-system till sin första ryska kund.

Augusti

» 28 augusti genomför Intuitive Aerial ...

Läs mer

2018-10-25

Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 5 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundad neråt ...

Läs mer

2018-10-23

Intuitive Aerial AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2018. Nytt datum för publicering av kvartalsredogörelsen är den 30 oktober 2018, istället för det tidigare aviserade datumet den 22 november 2018.

Anledningen till tidigareläggandet är att ge teckningsoptionsinnehavare ett bättre underlag inför lösenperioden av bolagets teckningsoption TO5. Lösenperioden äger rum 1 november – 15 november 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett ...

Läs mer

2018-10-10

Intuitive Aerial AB inleder idag försäljningsarbetet av en ny produkt, NEWTON S2 4K. Produkten är den första av bolagets gyrostabiliserade kamerahuvuden för med stöd för videoöverföringar med upplösning upp till 8K. Listpriset kommer vara cirka 60 000 euro.

Bolaget meddelar idag att man inlett försäljningsarbetet av en ny kamerastabiliseringsprodukt inom NEWTON-serien, NEWTON S2 4K. Produkten kommer rikta sig mot tjänste- och uthyrningsbolag inom främst tv-/broadcastindustrin och är en vidareutveckling av bolagets NEWTON S2. Den nya produkten möjliggör livesändning med högre bildkvalitet, upp till ...

Läs mer

2018-10-08

Ledning och anställda i Intuitive Aerial fulltecknar sina andelar av incitamentsprogrammet ”Teckningsoption serie 2018/2021” (TO 6), totalt 1 800 000 teckningsoptioner.

Vid Bolagets årsstämma den 14 juni 2018 beslutades att genom incitamentsprogram TO 6 emittera maximalt 2 800 000 teckningsoptioner till Bolagets anställda, ledning och styrelse. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed ...

Läs mer

2018-08-30

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, med säte i Linköping, avger härmed följande halvårsrapport för perioden januari – juni 2018.

Perioden januari – juni 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till: 3 286 (2 801) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till: -4 471 (-4 966) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till: -4 275 (-5 238) kSEK
 • Resultat per registrerad aktie uppgick till: -0,12 (-0,52) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning (TO 4): -0,09 SEK

Väsentliga händelser under perioden

Februari

» 15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat ...

Läs mer

2018-08-28

Den 28 mars 2018 meddelade Intuitive Aerial att man säkrat en order från SpiderCam till ett värde av 1,8 MSEK. Ordern innefattade flera NEWTON-system som skulle levereras i delleveranser där den sista delleveransen planerades till augusti. Leveranserna har nu genomförts enligt utsatt tidplan under perioden mars – augusti varpå ordern nu fullföljts i sin helhet.

I september 2017 meddelade Intuitive Aerial att SpiderCam valt bolaget som teknikleverantör till deras produktsatsning SpiderCam Light. Ordern var en fortsättning på det samarbete ...

Läs mer
Page 1 of 15 12345...»