2018-06-15

Genom beslut vid årsstämman för Intuitive Aerial igår, den 14 juni 2018, fick Bolagets styrelse tillskott av fyra nya namn. Styrelsen utgörs nu av ledamöterna Pelle Hjortblad (ordf.), Henrik Stangel, Magnus Sundelin, omvalda Helena Sandermark och adjungerade Oscar Öberg.

“De nya ledamöterna utgör en förnyelse av styrelsen som går väl ihop med de satsningar vi påbörjat. Valberedningen har lyckats hitta en bra balans av erfarenhet, profil och viktiga spetskompetenser. Tillsammans med Helena som säkerställer kontinuitet och aktuell branschkompetens, tillför ...

Läs mer

2018-06-14

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, torsdagen den 14 juni 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

– Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

– Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

– Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett ...

Läs mer

2018-06-13

Onsdagen den 13 juni 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 juni – 15 juni 2018 till lösenkursen 0,30 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 4 som inte utnyttjats eller sålts på First North senast onsdagen den 13 ...

Läs mer

2018-06-01

Intuitive Aerial AB (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget”) genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 4. Lösenperioden äger rum 1 juni – 15 juni 2018.

En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 4 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period ...

Läs mer

2018-05-31

Valberedningen i Intuitive Aerial (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) har i samarbete med Bolagets ledning och rekryteringsföretaget Finnveden Executive tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 14 juni 2018.

Till styrelse förslås Helena Sandermark (omval), Pelle Hjortblad (nyval), Henrik Stangel (nyval) och Magnus Sundelin (nyval). Dessutom föreslås Oscar Öberg adjungeras till styrelsen med målet att i framtiden väljas in som ordinarie ledamot. Pelle Hjortblad föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Förslaget stöds av 15,35% av bolagets röster.

 

Presentation av de nya kandidaterna

Pelle Hjortblad (f 1955) ...

Läs mer

2018-05-25

Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 juni – 15 juni 2018.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 4 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundad neråt ...

Läs mer

2018-05-16

Johannesburg – Intuitive Aerial levererar idag ett NEWTON-system till sin
första sydafrikanska kund. Ordern är en följd av branschmässan IBC och
den ökande exponeringen av produkten som del av vajerkamerasystem.

Bolaget har fått en order värd cirka 450.000 kr från Film Riggers, ett tjänsteföretag
baserat i Johannesburg, Sydafrika. Den initiala kontakten mellan bolagen slöts vid
branschmässan IBC i Amsterdam under förra året. Tjänstebolaget hade då observerat
att andra bolag valt NEWTON-systemen för att stabilisera kameror monterade på
vajersystem. Under maj månad, ...

Läs mer

2018-05-11

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 8 juni 2018.
  • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 13 juni 2018 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a) via e-post till: stamman@intuitiveaerial.com;
Läs mer

2018-05-08

Kvartalsredogörelse januari-mars 2018 för Intuitive Aerial AB

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari-mars 2018.

Perioden januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till: 1 567 tkr (1 319 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -1 996 tkr (-2 005 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -2 272 tkr (-2 011 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,06 kr (-0,31 kr)

Händelser under perioden

Februari

» Bolaget levererar ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas ...

Läs mer

2018-05-07

Linköping: Intuitive Aerial AB har fått ordrar på två NEWTON-system. Ordrarna kommer från två kunder som samarbetar under en turné, varav en nyvunnen amerikansk kund. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 1,1 MSEK.

Den ena ordern går till en nyvunnen amerikansk kund, RailCam Robotic Systems LLC som arbetar vid mediaproduktion av en artistturné med behov av ett flertal stabiliserade kameror i rörelse.

Den andra ordern går till den tyska system- och tjänsteleverantören Rail & Tracking Systems GmBH som varit kund hos Intuitive Aerial ...

Läs mer
Page 1 of 13 12345...»