2018-08-30

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, med säte i Linköping, avger härmed följande halvårsrapport för perioden januari – juni 2018.

Perioden januari – juni 2018 

  • Nettoomsättningen uppgick till: 3 286 (2 801) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till: -4 471 (-4 966) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till: -4 275 (-5 238) kSEK
  • Resultat per registrerad aktie uppgick till: -0,12 (-0,52) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning (TO 4): -0,09 SEK

Väsentliga händelser under perioden

Februari

» 15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat ...

Läs mer

2018-08-28

Den 28 mars 2018 meddelade Intuitive Aerial att man säkrat en order från SpiderCam till ett värde av 1,8 MSEK. Ordern innefattade flera NEWTON-system som skulle levereras i delleveranser där den sista delleveransen planerades till augusti. Leveranserna har nu genomförts enligt utsatt tidplan under perioden mars – augusti varpå ordern nu fullföljts i sin helhet.

I september 2017 meddelade Intuitive Aerial att SpiderCam valt bolaget som teknikleverantör till deras produktsatsning SpiderCam Light. Ordern var en fortsättning på det samarbete ...

Läs mer

2018-07-10

Intuitive Aerial levererar två NEWTON-system till sin första ryska kund. Ordern är resultatet av en upphandling med den ryska sportkanalen Match TV som slutkund.

Bolaget har fått en order värd 820 TSEK. Ordern är resultatet av en upphandling i Ryssland där deltagande har skett genom en rysk aktör som offererat Intuitive Aerials system – NEWTON S. Slutkund för upphandlingen är den ryska sportkanalen Match TV.

– “Det är alltid glädjande att få leverera NEWTON-system till nya regioner. Nya ...

Läs mer

2018-07-03

Bolaget har fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed på aktiemarknaden. Styrelsen har därför beslutat att avstå från teckning i det antagna programmet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både ...

Läs mer

2018-06-26

Fyra NEWTON-system från Intuitive Aerial AB används vid Beyoncé och Jay-Z gemensamma turné – On The Run II Tour, som under gårdagskvällen spelade inför en stor publik på Friends Arena i Stockholm.

Av de fyra NEWTON-systemen innefattas två av den order Intuitive Aerial meddelade marknaden den 7 Maj 2018, övriga två system ägs sedan tidigare av kund. NEWTON-systemen har använts vid samtliga redan genomförda spelningar under turnén och kommer fortgående att användas vid resterande spelningar. Totalt gör turnén ...

Läs mer

2018-06-21

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 4 avslutades den 15 juni 2018. Totalt har 11 404 392 teckningsoptioner TO 4 utnyttjats (cirka 91,1 procent av samtliga TO 4), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförs cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills emissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas till mitten av juli 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial att ha 46 477 973 aktier emitterade. Aktiekapitalet ...

Läs mer

2018-06-15

Genom beslut vid årsstämman för Intuitive Aerial igår, den 14 juni 2018, fick Bolagets styrelse tillskott av fyra nya namn. Styrelsen utgörs nu av ledamöterna Pelle Hjortblad (ordf.), Henrik Stangel, Magnus Sundelin, omvalda Helena Sandermark och adjungerade Oscar Öberg.

“De nya ledamöterna utgör en förnyelse av styrelsen som går väl ihop med de satsningar vi påbörjat. Valberedningen har lyckats hitta en bra balans av erfarenhet, profil och viktiga spetskompetenser. Tillsammans med Helena som säkerställer kontinuitet och aktuell branschkompetens, tillför ...

Läs mer

2018-06-14

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, torsdagen den 14 juni 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

– Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

– Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

– Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3) basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett ...

Läs mer

2018-06-13

Onsdagen den 13 juni 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 juni – 15 juni 2018 till lösenkursen 0,30 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 4 som inte utnyttjats eller sålts på First North senast onsdagen den 13 ...

Läs mer

2018-06-01

Intuitive Aerial AB (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget”) genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 4. Lösenperioden äger rum 1 juni – 15 juni 2018.

En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 4 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period ...

Läs mer
Page 1 of 14 12345...»