2017-05-12

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ), org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2017 klockan 14.00 i Sky Hotel Apartments lokaler på Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 7 juni 2017.
 • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 12 juni 2017 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 1. via e-post ...
Continue reading

2017-05-12

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31

Verksamhetsåret 2016 i sammanfattning

 • Under räkenskapsårets första hälft genomfördes en företrädesemission om 12,4 Mkr som blev övertecknad.
 • Bolaget slutlevererade den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION.
 • Rekrytering av CFO samt en Marknad- och Kommunikationsansvarig genomfördes.
 • Det amerikanska dotterbolaget inhämtade flygtillstånd av amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.
 • Bolaget medverkade vid två stora branschmässor; North American Broadcasters Conference ...
Continue reading

2017-05-09

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (publ) (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats.

Preliminära sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 200 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen på cirka 8,2 mnkr och Övertecknings-emissionen på cirka 3,2 mnkr, totalt cirka 11,4 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats ...

Continue reading

2017-05-09

Perioden januari-mars 2017

 • Nettoomsättning: 1 319 tkr (2 004 tkr)
 • Rörelseresultat: -2 005 tkr (-2 948 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster: -2 011 tkr (- 3 167 tkr)
 • Resultat per aktie: -0,31 kr (-0,48 kr)

 

VD har ordet
Intuitive Aerials första kvartal 2017 har präglats av försäljnings-  och marknads-bearbetning för att nå ut med våra produkter samt arbete med pågående nyemission.

Utökad marknadssatsning
Under januari beslutades att genomföra en nyemission med syfte att primärt finansiera en utökad marknadssatsning på NEWTON via fler egna exportsäljare samt ...

Continue reading

2017-05-05

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att en av Europas största leverantörer av teknik för stora TV produktioner, NEP Sweden, är på plats i Kiev där de i direktsändning kommer att använda bolagets gyro-stabiliserade kamerahuvud NEWTON vid årets upplaga av Eurovision Song Contest.

NEP Sweden, som är en del av NEP Worldwide Network är världsledande leverantör av lösningar för TV och Outside Broadcast, har fått i uppdrag av det ukrainska statliga TV bolaget UA:PBC (motsvarighet till SVT) att tillhandahålla broadcast-utrustning för ...

Continue reading

2017-05-02

Intuitive Aerial har nyligen deltagit på branschmässan National Association of Broadcasters, NAB, i Las Vegas, USA, som ägde rum den 22-27 april 2017.

Intuitive Aerial har under mässan genererat öppningar hos två av marknadens största leverantörer av film och tv-teknik beträffande strategiska partnerskap och integration av bolagets egenutvecklade produkter, stabiliseringshuvudet NEWTON samt styrenheten DOMINION för distribution genom dessa bolags globala distributionsnätverk. Detta är en konkret affärsmöjlighet som Intuitive Aerial har goda förväntningar ska resultera i ett återförsäljaravtal inom kort.

Intuitive Aerial ...

Continue reading

2017-04-25

Intuitive Aerial AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående företrädesemission med överteckningsemission (”Erbjudandet”) fram till måndagen den 8 maj 2017.

Det sökta beloppet i företrädesemissionen uppgår till cirka 8,2 mnkr och i överteckningsemissionen till cirka 3,2 mnkr, vilket summerar till cirka 11,4 mnkr. Per måndagen den 24 april 2017 har totalt cirka 8,0 mnkr tecknats i Erbjudandet, varav cirka 4,8 mnkr med företräde och cirka 3,2 mnkr utan företräde. Därmed har Erbjudandets samlade sökta belopp om cirka 11,4 mnkr inte fulltecknats.

Mot ...

Continue reading

2017-04-20

Idag, torsdagen den 20 april 2017, är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen med överteckningsemission i Intuitive Aerial AB (publ). 

Aktieägarna har per avstämningsdagen den 30 mars 2017 fått tilldelat en (1) uniträtt för varje aktie i Intuitive Aerial. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit för 5,00 kronor innehållande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 3, varav teckningskurs per ny aktie uppgår till 2,50 kronor och teckningsoptionerna TO 3 emitteras vederlagsfritt.

Uniträtterna handlas ...

Continue reading

2017-04-20

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget erhållit tre nya ordrar under första halvan av april. En av dessa ordrar är strategiskt viktig, genom att det är ett NEWTON-system för användning i försäljnings- och marknads-föringssyfte av en aktör i USA. Sammanlagt uppgår ordervärdet för dessa tre order till 0,75 mnkr, där NEWTON-systemet till USA sålts till rabatterat pris eftersom det ska användas i försäljningssyfte.

Intuitive Aerial har fått en order på ett NEWTON-system från USA som kommer användas i försäljnings- ...

Continue reading

2017-04-13

Intuitive Aerial AB (publ) utökar sälj- och marknadsavdelningen med två nya medarbetare. Bolaget anställer dels en exportsäljare, dels en marknadsförare (Content Producer) som ska producera sälj- och marknadsmaterial för i första hand Intuitive Aerials marknadsföring på Internet. Anställningarna ligger i linje med bolagets tillväxtstrategi och de nya medarbetarna tillträder sina befattningar senast vid månadsskiftet april/maj.

Emanuel Ottosson, exportsäljare, kommer att arbeta för bolaget med uppsökande försäljning och internationell marknadsbearbetning. Emanuel har masterexamen inom företagsekonomi, Management of International business från Uppsala Universitet, ...

Continue reading
Page 1 of 9 12345...»