2017-04-20

Idag, torsdagen den 20 april 2017, är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen med överteckningsemission i Intuitive Aerial AB (publ). 

Aktieägarna har per avstämningsdagen den 30 mars 2017 fått tilldelat en (1) uniträtt för varje aktie i Intuitive Aerial. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit för 5,00 kronor innehållande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 3, varav teckningskurs per ny aktie uppgår till 2,50 kronor och teckningsoptionerna TO 3 emitteras vederlagsfritt.

Uniträtterna handlas ...

Continue reading

2017-04-20

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget erhållit tre nya ordrar under första halvan av april. En av dessa ordrar är strategiskt viktig, genom att det är ett NEWTON-system för användning i försäljnings- och marknads-föringssyfte av en aktör i USA. Sammanlagt uppgår ordervärdet för dessa tre order till 0,75 mnkr, där NEWTON-systemet till USA sålts till rabatterat pris eftersom det ska användas i försäljningssyfte.

Intuitive Aerial har fått en order på ett NEWTON-system från USA som kommer användas i försäljnings- ...

Continue reading

2017-04-13

Intuitive Aerial AB (publ) utökar sälj- och marknadsavdelningen med två nya medarbetare. Bolaget anställer dels en exportsäljare, dels en marknadsförare (Content Producer) som ska producera sälj- och marknadsmaterial för i första hand Intuitive Aerials marknadsföring på Internet. Anställningarna ligger i linje med bolagets tillväxtstrategi och de nya medarbetarna tillträder sina befattningar senast vid månadsskiftet april/maj.

Emanuel Ottosson, exportsäljare, kommer att arbeta för bolaget med uppsökande försäljning och internationell marknadsbearbetning. Emanuel har masterexamen inom företagsekonomi, Management of International business från Uppsala Universitet, ...

Continue reading

2017-04-05

Styrelsen för Intuitive Aerial AB har beslutat att senarelägga Årsstämman i Intuitive Aerial AB till den 13 juni 2017. Som en följd av detta senareläggs även offentliggörandet av Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016 till den 12 maj 2017.

– Som tidigare kommunicerats genomför nu bolaget en företrädesemission, med tillhörande överteckningsemission, med teckningsperiod 5 april – 24 april. Då vi vill att samtliga nya aktier ska ha registrerats och bokats ut via Euroclear innan Årsstämman väljer vi att senarelägga stämman till den 13 ...

Continue reading

2017-04-05

Idag, onsdagen den 5 april 2017, inleds teckningsperioden i Intuitive Aerial AB:s (publ) (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) företrädesemission om cirka 8,2 mnkr (”Emissionen”) med överteckningsemission för allmänheten om cirka 3,2 mnkr (”Överteckningsemissionen”). Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans ”Erbjudandet”. Teckningsperioden löper mellan 5 – 24 april 2017.

Emissionen omfattas till cirka 20 procent av teckningsförbindelser samt därtill en toppgaranti om 2,5 mnkr, totalt cirka 50 procent av Emissionen. Inklusive Överteckningsemissionen uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 11,4 mnkr.

Emissionen innebär att de ...

Continue reading

2017-03-30

Intuitive Aerial har säkrat en strategiskt viktig order till östra USA:s största leverantör av tjänster med fjärrstyrda kamerasystem, Atlantic Cine Equipment (ACE). Den nya kunden levererar teknik och tjänster till en rad världskända film och tv produktioner som bland annat Oscarsgalan, Golden Globes och Metropolitan Opera.

Intuitive Aerial har nyligen tillkännagett att bolaget ökar fokus på produkten NEWTON. Det gyro-stabiliserade kamerahuvudet NEWTON har stor potential inom flera olika marknadssegment och kan monteras på ett flertal applikationer som är i rörelse. ACE ...

Continue reading

2017-03-29

Vi vill erbjuda våra intressenter en levande, modern och inspirerande hemsida. På samma webbadress som tidigare, men med fylligare innehåll och ett nytt grafiskt snitt, lanseras idag Intuitive Aerials nya hemsida.

Hemsidan har ett helt nytt utseende, uppdaterat innehåll, webshop och tydligare navigation. Den nya hemsidan ger en fylligare presentation av Intuitive Aerial och är mer användarvänlig. Hemsidans design och bildval baseras på vår nya grafiska profil som arbetats fram under 2016.

– Intuitive Aerial kommer att öka kommunikation i allmänhet och ...

Continue reading

2017-03-29

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) (“Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission.

Memorandum för nedladdning eller beställning Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (“Särskild anmälningssedel 2”) kan laddas ner på:

Tryckt memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företräde (“Särskild anmälningssedel 2”) kan beställas från Intuitive Aerial:

Information till aktieägare med anledning av Emissionen
Direktregistrerade aktieägare kommer per ...

Continue reading

2017-03-20

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader (“Emissionen”).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land ...

Continue reading

2017-02-23

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari- december 2016.

Perioden januari-december 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till: 9 580 tkr (4 818 tkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till: -8 816 tkr (-12 100 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -8 846 tkr (- 12 315 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -1,35 kr (-2,76 kr)

Händelser efter perioden

  • Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser ...
Continue reading
Page 1 of 8 12345...»