2017-09-11

Med anledning av att frågor framförts av aktieägare efter halvårsrapporten lämnar Intuitive Aerial här en statusuppdatering avseende nuläge och bakgrund till behov av kapitalanskaffning under hösten.

Försäljningsutvecklingen under våren 2017
Intuitive Aerial har under andra kvartalet haft en sämre försäljning än budgeterat och därmed har också resultatet blivit sämre än budgeterat. Flera orsaker finns till detta:

Bolaget har hittills haft begränsade försäljningsresurser, i stort sett bestående av endast vd. Under andra kvartalet har mycket tid fått läggas på andra saker än ...

Läs mer

2017-08-31

Intuitive Aerial AB lämnar ett förtydligande gällande den information som delgavs i halvårsrapporten gällande möjlig kapitalanskaffning under hösten.

I samband med Intuitive Aerials halvårsrapport informerades att bolaget bedömer att ytterligare rörelsekapital kommer att behöva tillföras under senare delen av 2017. Bolaget planerar för en företrädesemission under perioden november-december i år och har, för att säkerställa finansieringen av verksamheten, arrangerat med en bryggfinansiering om högst 2 MSEK att utnyttjas vid behov. Bolagets bedömning är dock att bryggfinansieringen inte skall behöva utnyttjas.

Mer information om den planerade företrädesemissionen och bolagets ...

Läs mer

2017-08-30

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge följande halvårsrapport för perioden januari-juni 2017.

Perioden januari-juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 2 801 tkr (5 015 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -4 966 tkr (-6 274 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -5 238 tkr (-6 210 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,52 kr (-0,96 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Januari
» Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om ...

Läs mer

2017-08-23

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget rekryterat Malin Danckwardt-Lillieström till tjänsten som Chief Operating Officer (COO). Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen för att ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadssatsningar.

– Malins breda kunskap och erfarenhet inom operativt och strategiskt ledningsarbete blir en stor tillgång för oss som bolag och för mig som VD. Hennes främsta uppdrag är att se över organisationen och våra processer för att ytterligare effektivisera bolaget. Samtidigt kommer tid att frigöras från mig då jag till ...

Läs mer

2017-07-10

Intuitive Aerial har erhållit besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier samt medföljande teckningsoption TO 3 i företrädesemissionen i april 2017.

Handeln med teckningsoptionen TO 3 inleddes i juni 2017. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta betalkurser, räknat från första handelsdag med avslut i teckningsoptionen TO 3, var 0,10 kronor för TO 3. Motsvarande medianvärde för aktierna var 2,20 kronor.

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner TO 3 i Intuitive Aerial bör därför 98 procent hänföras ...

Läs mer

2017-06-22

Intuitive Aerial AB lanserade den 2 juni det egenutvecklade kamera-stabiliseringshuvudet NEWTON C på branschmässan CineGear 2017 i Los Angeles. Produkten väckte stort intresse och har nu genererat en första order från det japanska bolaget Sanwa Pro Light.

Intuitive Aerials nya produktlinje NEWTON C är ett egenutvecklat marknadsanpassat stabiliseringshuvud för den professionella reklam- och spelfilmsbranschen.

Kunden, Sanwa Pro Light, är en del av Sanwa Group som etablerades i Japan 1955. Idag är bolaget en välrenommerad aktör och representant för Panavision i regionen. Sanwa ...

Läs mer

2017-06-13

-Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt  att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

-Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter.

-Stämman beslutade om omval av Leif Erlandsson, Rolf Schytt samt Peter Ahlgren. Till ny styrelsesuppleant valdes Andreas Nyander. Peter Ahlgren utsågs till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med 90 000 kr och att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 45 000 kr

-Stämman beslutade ...

Läs mer

2017-06-02

Bolaget annonserar idag lansering av en ny kamera-stabiliseringsprodukt i NEWTON-serien.

Intuitive Aerial AB (publ) ökar sina satsningar inom filmsegmentet genom breddning av produktfamiljen NEWTON. Bolaget deltar på filmmässan CineGear Expo 2017 som pågår 2-3 juni och inför mässan informerades marknaden den 30 maj 2017 om bolagets planer för lansering av en ny produkt. Idag genomförs lanseringen i Los Angeles, USA.

Produkten, som kommer gå under namnet NEWTON C, är en marknadsanpassning av befintlig produkt som syftar till ökad användning och försäljning inom ...

Läs mer

2017-05-30

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget kommer att lansera en ny produkt vid CineGear 2017 i Los Angeles.

Intuitive Aerial medverkar som utställare på film- och underhållningsmässan CineGear 2017 i Paramount Studios, Los Angeles, mellan den 1-4 juni. I samband med mässan kommer bolaget att presentera en ny produkt för kamerastabilisering. Mer information kommer delges i samband med mässan.

Cine Gear är en välrenommerad och välbesökt mässa som lockar över 16 000 professionella filmskapare från mer än 60 länder.

För mer ...

Läs mer

2017-05-12

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ), org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2017 klockan 14.00 i Sky Hotel Apartments lokaler på Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 7 juni 2017.
  • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 12 juni 2017 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

  1. via e-post ...
Läs mer
Page 1 of 9 12345...»