2017-07-10

Intuitive Aerial har erhållit besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier samt medföljande teckningsoption TO 3 i företrädesemissionen i april 2017.

Handeln med teckningsoptionen TO 3 inleddes i juni 2017. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta betalkurser, räknat från första handelsdag med avslut i teckningsoptionen TO 3, var 0,10 kronor för TO 3. Motsvarande medianvärde för aktierna var 2,20 kronor.

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner TO 3 i Intuitive Aerial bör därför 98 procent hänföras ...

Continue reading

2017-06-22

Intuitive Aerial AB lanserade den 2 juni det egenutvecklade kamera-stabiliseringshuvudet NEWTON C på branschmässan CineGear 2017 i Los Angeles. Produkten väckte stort intresse och har nu genererat en första order från det japanska bolaget Sanwa Pro Light.

Intuitive Aerials nya produktlinje NEWTON C är ett egenutvecklat marknadsanpassat stabiliseringshuvud för den professionella reklam- och spelfilmsbranschen.

Kunden, Sanwa Pro Light, är en del av Sanwa Group som etablerades i Japan 1955. Idag är bolaget en välrenommerad aktör och representant för Panavision i regionen. Sanwa ...

Continue reading

2017-06-13

-Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt  att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas. Vidare beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

-Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter.

-Stämman beslutade om omval av Leif Erlandsson, Rolf Schytt samt Peter Ahlgren. Till ny styrelsesuppleant valdes Andreas Nyander. Peter Ahlgren utsågs till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med 90 000 kr och att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 45 000 kr

-Stämman beslutade ...

Continue reading

2017-06-02

Bolaget annonserar idag lansering av en ny kamera-stabiliseringsprodukt i NEWTON-serien.

Intuitive Aerial AB (publ) ökar sina satsningar inom filmsegmentet genom breddning av produktfamiljen NEWTON. Bolaget deltar på filmmässan CineGear Expo 2017 som pågår 2-3 juni och inför mässan informerades marknaden den 30 maj 2017 om bolagets planer för lansering av en ny produkt. Idag genomförs lanseringen i Los Angeles, USA.

Produkten, som kommer gå under namnet NEWTON C, är en marknadsanpassning av befintlig produkt som syftar till ökad användning och försäljning inom ...

Continue reading

2017-05-30

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget kommer att lansera en ny produkt vid CineGear 2017 i Los Angeles.

Intuitive Aerial medverkar som utställare på film- och underhållningsmässan CineGear 2017 i Paramount Studios, Los Angeles, mellan den 1-4 juni. I samband med mässan kommer bolaget att presentera en ny produkt för kamerastabilisering. Mer information kommer delges i samband med mässan.

Cine Gear är en välrenommerad och välbesökt mässa som lockar över 16 000 professionella filmskapare från mer än 60 länder.

För mer ...

Continue reading

2017-05-12

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ), org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2017 klockan 14.00 i Sky Hotel Apartments lokaler på Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.

Anmälan m.m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 7 juni 2017.
 • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast måndagen den 12 juni 2017 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 1. via e-post ...
Continue reading

2017-05-12

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01–2016-12-31

Verksamhetsåret 2016 i sammanfattning

 • Under räkenskapsårets första hälft genomfördes en företrädesemission om 12,4 Mkr som blev övertecknad.
 • Bolaget slutlevererade den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION.
 • Rekrytering av CFO samt en Marknad- och Kommunikationsansvarig genomfördes.
 • Det amerikanska dotterbolaget inhämtade flygtillstånd av amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.
 • Bolaget medverkade vid två stora branschmässor; North American Broadcasters Conference ...
Continue reading

2017-05-09

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (publ) (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats.

Preliminära sammanställningen visar att totala teckningen uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av cirka 200 tecknare.

Erbjudandet bestod av Företrädesemissionen på cirka 8,2 mnkr och Övertecknings-emissionen på cirka 3,2 mnkr, totalt cirka 11,4 mnkr. Genom att Företrädesemissionen övertecknats ...

Continue reading

2017-05-09

Perioden januari-mars 2017

 • Nettoomsättning: 1 319 tkr (2 004 tkr)
 • Rörelseresultat: -2 005 tkr (-2 948 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster: -2 011 tkr (- 3 167 tkr)
 • Resultat per aktie: -0,31 kr (-0,48 kr)

 

VD har ordet
Intuitive Aerials första kvartal 2017 har präglats av försäljnings-  och marknads-bearbetning för att nå ut med våra produkter samt arbete med pågående nyemission.

Utökad marknadssatsning
Under januari beslutades att genomföra en nyemission med syfte att primärt finansiera en utökad marknadssatsning på NEWTON via fler egna exportsäljare samt ...

Continue reading

2017-05-05

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att en av Europas största leverantörer av teknik för stora TV produktioner, NEP Sweden, är på plats i Kiev där de i direktsändning kommer att använda bolagets gyro-stabiliserade kamerahuvud NEWTON vid årets upplaga av Eurovision Song Contest.

NEP Sweden, som är en del av NEP Worldwide Network är världsledande leverantör av lösningar för TV och Outside Broadcast, har fått i uppdrag av det ukrainska statliga TV bolaget UA:PBC (motsvarighet till SVT) att tillhandahålla broadcast-utrustning för ...

Continue reading
Page 1 of 9 12345...»