Bolagsstyrning

BOLAGET

Bolagets firma är Intuitive Aerial AB (publ). Intuitive Aerial är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Linköpings kommun, Östergötlands län. Bolaget bildades den 30 augusti 2010 och registrerades av Bolagsverket den 17 september 2010 under nuvarande firma. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Intuitive Aerials organisationsnummer är 556819-1984.

Som framgår av bolagsordningen skall Bolaget bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets postadress är Intuitive Aerial AB, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping. Bolagets verksamhet bedrivs från Bolagets hyrda lokaler i Linköping.

LEGAL STRUKTUR

Intuitive Aerial är ett multinationellt bolag med dotterbolag i USA, Intuitive Aerial Inc.

ORGANISATION

Styrelsen för Intuitive Aerial har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget skall ha en så liten och kostnadseffektiv organisation som möjligt. Under utvecklingsfasen har därför i huvudsak externa konsulter engagerats när behov har förelegat.

Intuitive Aerial har samlat ett drivet team med både serientreprenörer och personer med spetskompetens inom ett stort antal specialområden, bland dessa finns specialister inom certifiering och regelverk för UAV och civil luftfart, flygunderhåll, ingenjörsarbete, elektronikdesign, reglerteknik, maskinteknik, serieentreprenörer, verksamhetsutvecklare samt logistik- och produktionsutvecklare.

Intuitive Aerials medarbetare har lång expertis och erfarenhet bland annat från följande bolag: SAAB, SCISS, Ericsson, Nvidia, ABB, Ageia, Global Jet, Fabrication Games, CybAero, Opic och Texas Instruments.

STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.