Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Intuitive Aerial offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2019

Kommuniké årsstämma 28 maj 2019

Kallelse till bolagsstämma

Föreslagen bolagsordning

Valberedningens förslag

Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2018

Kommuniké årsstämma 14 juni 2018

Kallelse till bolagsstämma

Valberedningens förslag

Bilaga 1 – Villkor TO 6

Fullmaktsformulär

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 MARS 2018

Kommuniké extra bolagsstämma 26 mars 2018
Kallelse Extra Bolagsstämma i Intuitive Aerial AB
Fullmaktsformulär

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 13 NOVEMBER 2017

Kommuniké extra bolagsstämma 13 november 2017
Bilaga 1 – Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
Bilaga 1A – Ny bolagsordning
Bilaga 1B – Ny bolagsordning
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till företrädesemissionen
Bilaga 2A – Styrelsens redogörelse enligt 13kap 6§ och 14kap 8§
Bilaga 2B – Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ och 14 kap 9§
Bilaga 3 – Styrelsens förslag till nyemission (överteckningsemission)
Bilaga 4 – Villkor TO4
Bilaga 5 – Villkor TO5
Revisors yttrande över styrelsens redogörelse för kvittning
Revisors yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden
Kallelse extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB
Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA DEN 13 JUNI 2017

Kommuniké bolagsstämma 13 juni 2017
Kallelse till bolagsstämma
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse
Fullmaktsformulär

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 JANUARI 2017

Kommuniké extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB
Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA DEN 27 MAJ 2016

Kommuniké bolagsstämma 27 maj 2016
Kallelse till bolagsstämma
Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse
Fullmaktsformulär