Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITAL

I bolaget finns det 46 477 973 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 8 366 035,14 kronor.

HANDEL MED AKTIEN

Intuitive Aerial AB (publ)s aktier och teckningsoptioner handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 13 januari 2015.

Aktien
Kortnamn: INTU
ISIN-kod: SE0006504353
LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09

Teckningsoptionen
ISIN-kod: SE0006504361

 

TECKNINGSOPTION SERIE 2014/2017

Sedan 2014 finns ett utestående incitamentsprogram för ledande befattningshavare och personal. Detta beslutades vid årsstämman den 25 juni 2014 och omfattar 118 750 optioner (justerat för split) där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 7,20 kronor per aktie under tiden 26 juni 2017 till och med den 1 augusti 2017.

TECKNINGSOPTION SERIE 2015/2019 (TECKNINGSOPTION TO 2)

Extra bolagsstämma den 17 december 2015 beslutade om att införa incitamentsprogram till anställda och styrelse i form av teckningsoptioner TO 2. Totalt har 230 000 teckningsoptioner TO 2 förvärvats av deltagarna i programmet. Efter omräkning för företrädesemissionerna 2016 och 2017 ger varje teckningsoption TO 2 rätt att teckna 1,04 nya aktier till lösenkursen 7,80 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 2 kan utnyttjas under perioden den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Se även fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 2.

Bilaga 3 Villkor TO 2 (pdf)

FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

CERTIFIED ADVISER

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser.

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm